ای آنکه نیست غیر خدا خون بهای تو

درخواست حذف این مطلب

 حسین


ای آنکه نیست غیر خدا خونبهای تو
خون سر ش ته ی من رونمای تو


زینب سرش ش ته ولی سر ش ته نیست
سر خم نکرده پیش ی جز خدای تو


قرآن بخوان اگرچه تو را سنگ می زنند
دین خدا نفس بکشد با صدای تو


زینب نفس نمی کشد ای نفس مطمئن
یک لحظه در هوای ی جز هوای تو


تو سربلند بر سر نیزه بخوان، بدان
زینب هم ایستاده بمیرد برای تو


من پای نی، تو بر سر نی، گریه می کنیم
تو مبتلای عشقی و من مبتلای تو

شاعر : محسن عرب خالقی